# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1138การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.31.นางสาวเครือวัลย์ พรมเมือง
1.เด็กชายรัตนชัย โกวิน
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
2138การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.31.นายสายชล ปิ่นทอง
1.เด็กชายคณาธิป แสงฝั้น
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
3138การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.31.นายวิรัตน์ สุพรรณ์
1.เด็กหญิงสุพรรษา ชาญธัญญกรรม
โรงเรียนลานสักวิทยา
4138การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.31.นางสาวลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล
1.เด็กชายปฏิภาณ สุขสวัสดิ์
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
5138การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.31.นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูร
1.เด็กชายธนพัฒน์ เป้ทรัพย์
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
6138การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.31.นายทัศตาวัฒน์ นิลสว่าง
1.เด็กชายภคิน จัทรจินดา
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
7138การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.31.นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาล
1.เด็กชายกิตติธัช ผาแดง
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
8138การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.31.นายจรินทร์ ทะนะแสง
2.นายพรเทพ ศรีศิลป์
1.เด็กชายภัทรวี พุ่มทอง
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
9138การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.31.นางรพีพรรณ ท้วมทองดี
1.เด็กชายอชิตพง อินทรสิทธิ์
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม