# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1140การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นางสาวเครือวัลย์ พรมเมือง
1.เด็กหญิงอุษามณี ประทุมเหง่า
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
2140การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นายกฤษฎา แจ้งสันต์
1.เด็กหญิงกัลย์สุดา ขาวประโคน
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
3140การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นางสาวพัชรินทร์ อินทร
1.เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ กล่อมเกลี้ยง
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
4140การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นางสาวศริญญา นารถบุญ
1.เด็กหญิงนิภาวรรณ จันทร์เสน่ห์
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
5140การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นายสายชล ปิ่นทอง
1.เด็กหญิงวริษา อินทรโชติ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
6140การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นายสิทธิชัย พลูสินทรัพย์
1.เด็กหญิงชมพูนุช เย็นฉ่ำ
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
7140การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นางสาวลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล
1.เด็กหญิงเพรชรัตน์ ธรรมภิทักษ์
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
8140การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นายอนุพงศ์ เอี่ยมชู
1.เด็กหญิงวิไลวรรณ วรรณวิโรจน์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
9140การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นายเชิงกล งามปลอด
1.เด็กหญิงจิราภา ศรีสด
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
10140การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นายสมภพ สิทธิเขตกิจ
1.เด็กหญิงพรภิมล อินทร์น้อย
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
11140การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาล
1.เด็กหญิงวิมนต์วรรณ หอมชะเอม
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
12140การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นายกรรณภัฏ ศรีมา
1.เด็กหญิงวรรณวิสา สีดี
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
13140การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นางวิไลลักษณ์ วาสนา
1.เด็กหญิงจิรวรรณ เย็นเพิ่ม
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
14140การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นางสาวศิริวรรณ รักเกษตร์กรรม
1.เด็กหญิงพรนภัส บำรุงศรี
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
15140การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นายวิรัตน์ สุพรรณ์
1.เด็กหญิงสุพรรษา ชาญธัญญกรรม
โรงเรียนลานสักวิทยา
16140การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นางสินีนาถ โพธิ
1.เด็กหญิงอริสา เชิดชูพันธ์
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม