# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1141การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นายกฤษฎา แจ้งสันต์
1.นางสาวพรปวีณ์ แสนสมจิต
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
2141การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นายชัยยะ เสนาธนะศักดิ์
1.นางสาวพัชชาพร กำลังวิก
โรงเรียนลานสักวิทยา
3141การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นายสายชล ปิ่นทอง
1.นางสาววรัญญา คงกะพันธ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
4141การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นายสิทธิชัย พลูสินทรัพย์
1.นางสาวสิริกานต์ สนนิ่ม
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
5141การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นายอนุพงศ์ เอี่ยมชู
1.นางสาวปิยณัฐ ประสาทเขตรการ
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
6141การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูร
1.นางสาววิชุดา ชินคำ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
7141การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นายอนุสิทธิ์ คงคา
1.นางสาววาสนา บุญโต
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
8141การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นางสาวสุรัตน์วดี เนียมอ่ำ
1.นางสาวณัฐพร เอี่ยมละออ
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
9141การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาล
1.นางสาวขจรจบ พาทอง
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
10141การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นางวิไลลักษณ์ วาสนา
1.นางสาวอังคณา พรมรักษา
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
11141การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นางสาวปุริมปรัชญ์ พันธ์เขียน
1.นางสาวนันทิชา ปานศิริ
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
12141การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นายทัศตาวัฒน์ นิลสว่าง
1.นางสาวสุกัญญา จำปาพันธ์
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา