# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1154การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นายกฤษฎา มาลี
1.เด็กหญิงนริศรา นุชพรวง
โรงเรียนลานสักวิทยา
2154การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.
1.
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
3154การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นายสิทธิชัย ชำนาญชาติ
1.เด็กชายเฮงโรจน์ สมัครการไถ
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
4154การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นางสาวกมลชนก จูไหล
1.เด็กชายขจรศักดิ์ สุยะใหญ่
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
5154การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.ว่าที่ ร.ต.มนัสวิน สายแสง
1.เด็กชายจักรกฤษ มีอินทร์เกิด
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
6154การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี
1.ด.ช.พงศกร โพทิหา
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
7154การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นางปาริฉัตร์ ปกคุ้ม
1.เด็กชายพีรพัฒน์ พวงนาค
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
8154การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นายสมภพ สิทธิเขตกิจ
1.เด็กชายธาวิน ดอเซาะ
โรงเรียนบ่อยางวิทยา