# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1156การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.31.นางสาวเครือวัลย์ พรมเมือง
1.เด็กชายรัตนพล โกวิน
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
2156การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.31.นายสายชล ปิ่นทอง
1.เด็กชายพนากร อุ่นกลม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
3156การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.31.นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูร
1.เด็กชายธนพัฒน์ เป้ทรัพย์
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
4156การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.31.นายทัศตาวัฒน์ นิลสว่าง
1. เด็กชายพัชฤทธิ์ แก้วสา
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
5156การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.31.นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาล
1.เด็กชายกิตติธัช ผาแดง
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
6156การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.31.นายจรินทร์ ทะนะแสง
2.นายพรเทพ ศรีศิลป์
1.เด็กชายกิตติคุณ รุททองจันทร์
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
7156การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.31.นางรพีพรรณ ท้วมทองดี
1.เด็กชายนฤภร ยศสมุทร
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม