# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1157การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.61.นายกฤษฎา แจ้งสันต์
1.นายนรวิชญ์ ศรีชุม
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
2157การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.61.นายสายชล ปิ่นทอง
1.นายต่อพงศ์ สัตยากร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
3157การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.61.นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูร
1.นายภีรวัฒน์ พร้อมพ่วง
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
4157การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.61.นายจรินทร์ ทะนะแสง
2.นายพรเทพ ศรีศิลป์
1.นายณัฐพล กลั่นแท้
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
5157การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.61.นายทัศตาวัฒน์ นิลสว่าง
1.นายวทัญญู หัฐบูรณ์
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา