# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1158การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นายกฤษฎา แจ้งสันต์
1.เด็กหญิงกัลย์สุดา ขาวประโคน
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
2158การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นายสิทธิชัย พลูสินทรัพย์
1.เด็กหญิงณัฐชยา คงกันกง
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
3158การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นายเชิงกล งามปลอด
1.เด็กหญิงเบญญาภา บุญทอง
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
4158การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาล
1.เด็กหญิงวรรณธิตา คงแฟง
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
5158การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นายกรรณภัฏ ศรีมา
1.เด็กหญิงวรรณวิสา สีดี
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
6158การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นางวิไลลักษณ์ วาสนา
1.เด็กหญิงสุมินตรา วรรณา
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
7158การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นางรพีพรรณ ท้วมทองดี
1.เด็กหญิงสุพรรษา แสงจันทร์
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
8158การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นางสินีนาถ โพธิ
1.เด็กหญิงธัญวรัตน์ เกียรติปรากฎ
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม