# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1159การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นางสาวเครือวัลย์ พรมเมือง
1.นางสาวกนกวรรณ คำแก้ว
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
2159การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นายกฤษฎา แจ้งสันต์
1.นางสาวพรปวีณ์ แสนสมจิต
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
3159การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นายสายชล ปิ่นทอง
1.นางสาวจารุวรรณ จันทมา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
4159การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นายสิทธิชัย พลูสินทรัพย์
1.นางสาวกาญจนทัต รักสัตย์
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
5159การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูร
1.นางสาวภัสสร สมันทสาริกรณ์
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
6159การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นายอนุสิทธิ์ คงคา
1.นางสาววาสนา บุญโต
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
7159การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นางวิไลลักษณ์ วาสนา
1.นางสาวอังคณา พรมรักษา
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
8159การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นายทัศตาวัฒน์ นิลสว่าง
1.นางสาวสุกัญญา จำปาพันธ์
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา