# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1160การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.31.นางสาวพัชรินทร์ อินทร
1.เด็กชายบุญรักษ์ เพชรัตน์
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
2160การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.31.นายสายชล ปิ่นทอง
1.เด็กชายพนากร อุ่นกลม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
3160การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.31.
1.
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
4160การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.31.นายทัศตาวัฒน์ นิลสว่าง
1. เด็กชายพัชฤทธิ์ แก้วสา
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
5160การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.31.นายกิตธวัช วรรณกิจ
1.เด็กชายสุริวงค์ อิทธประเวศน์
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
6160การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.31.นายจรินทร์ ทะนะแสง
2.นายพรเทพ ศรีศิลป์
1.เด็กชายภัทรวี พุ่มทอง
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
7160การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.31.นางสาวศิริวรรณ รักเกษตร์กรรม
1.เด็กชายวรวิช พูลสาริกิจ
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
8160การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.31.
1.
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา