# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1161การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.61.นายกฤษฎา แจ้งสันต์
1.นายนรวิชญ์ ศรีชุม
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
2161การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.61.นายสายชล ปิ่นทอง
1.นายอานนท์ บุญอาจ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
3161การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.61.นายเชิงกล งามปลอด
1.นายณัชชานันท์ สิทธิทูล
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
4161การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.61.นายประทาน จินา
1.นายทศพล พงษ์เกษตรการ
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
5161การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.61.นายกิตธวัช วรรณกิจ
1.นายธีรยุทธ นิสัยดี
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
6161การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.61.นายจรินทร์ ทะนะแสง
2.นายพรเทพ ศรีศิลป์
1.นายชัยวัฒน์ ใจธรรม
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา