# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1163การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.31.นายฐิติพงษ์ รักษาริกรณ์
2.นายมนัส อยู่สุภาพ
1.เด็กชายณัฐวุฒิ บังใบ
2.เด็กชายเชิดชัย บุญช่วย
3.เด็กชายศิวกร ดีสุ่ย
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
2163การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.31.นายณัฐวุฒิ เพ่งผล
2.นายอดิศักดิ์ ประทีป
1.เด็กชายสุรศักดิ์ เตือนจันทึก
2.เด็กชายคณิศร เหมือนการ
3.เด็กชายวิชรวิทย์ ทับทิม
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
3163การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.31.นายละเมียด คำรื่น
2.นางนัยนา ธูปบูชา
1.เด็กชายณัฐพงศ์ อินหนองฉาง
2.เด็กชายธีรโชติ กองกรวด
3.เด็กชายพงศ์ภรณ์ รักษาธิการ
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม