# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1186การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นางสาวพยอม แก้วหย่อง
2.ว่าร้อยตรีหญิง บุญญาพร หัสแดง
1.เด็กหญิงนิชา พิมพ์ศรี
2.เด็กหญิงภาวินี สุทธิ
3.เด็กหญิงอัญธิวา พรมยศ
โรงเรียนลานสักวิทยา
2186การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นายสมภพ สิทธิเขตกิจ
1.เด็กหญิงนิภาภรณ์ มีเสมอ
2.เด็กหญิงอัมพิกา กวางทอง
3.เด็กชายมนชิต แจ้งใจดี
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
3186การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นางพัชรี ดีจริง
2.นางสาวนิภาพร ทองอ่อน
1.เด็กหญิงเกวลี ดีเทียน
2.เด็กหญิงมลนภา มาดวง
3.เด็กหญิงนาขวัญ ดีเทียน
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
4186การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นางวสุกาญจน์ เยาวเรศ
2.นางสาวกมลชนก จูไหล
1.เด็กหญิงปาริชาติ สีมะลิกรรณ์
2.เด็กหญิงภัสสร รัตนสูตร
3.เด็กหญิงนภัทศร เสือเงิน
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
5186การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.ว่าที่ ร.ต.มนัสวิน สายแสง
2.นางสาวแชมพู เพ็งอุ่น
1.เด็กชายปรเมศ เดชดวง
2.เด็กชายบุญธรรม แสงธรรม
3.เด็กชายธนพร อำพาศ
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
6186การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นางปาริฉัตร์ ปกคุ้ม
2.นางสาวศิวาพร เกษสุวรรณ์
1.เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ดอกกุหลาบ
2.เด็กชายณพัฒน์ หมื่นนรา
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
7186การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี
2.นางสาวจรินทร์ทิพย์ เทียนลำ
1.ด.ญ.อรวรรณ เพชรตะกั่ว
2.ด.ช.ภูมิศักดิ์ แสวงทรัพย์
3.ด.ช.เพชรชมล ศรีพรมมา
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
8186การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.
1.เด็กชายกำธร ฉากกระโทก
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม