# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1187การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.61.นางสาวธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต
2.นายศักดิ์ชัย อัมระนันท์
1.นายเอนก หวดขุนทด
2.นายฐานิต เข็มทอง
3.นายอานันท์ จำนง
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
2187การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.61.นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์
2.นายสันติ ดีเทียน
1.นางสาวปรียามาศ ทวีกสิกิจ
2.นางสาวสายสุดา น้อยหวอย
3.นายณัฐนนท์ พลายละหาร
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
3187การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.61.นางสาวพยอม แก้วหย่อง
2.ว่าที่ร.ต.หญิงบุญญาพร หัสแดง
1.นางสาวกัลยารัตน์ กลั่นการนา
2.นางสาวมุฑิตา โคกน้อย
3.นางสาวอารียา ไตรวุฒินันท์
โรงเรียนลานสักวิทยา
4187การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.61.นางวสุกาญจน์ เยาวเรศ
2.นางสาวกุสาวดี หัสแดง
1.นางสาวรัตนภร สมัครการไถ
2.นายวีรพันธ์ คล้ายหิรัญ
3.นายสุริยา การสมพิศ
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
5187การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.61.นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี
2.นางสาวจรินทร์ทิพย์ เทียนลำ
1.นายปรเมษฐ์ มัคลิง
2.นายธีรภัทร บัวตูม
3.นายชินวัตร ยอดสุทธิ
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา