# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1191การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.31.นายธีรพร โพธิ
2.นายชลาวัฒน์ ชลมาก
3.นายสำรวย หนูเถื่อน
1.เด็กชายกิตติภณ อินทจักร์
2.เด็กชายเดชาวัต แก้วกสิกรรม
3.เด็กชายณัฐพงษ์ เพิ่มการนา
4.เด็กชายชนม์ชนันท์ เรืองเกตวิทย์
5.เด็กชายศุภวิชญ์ ศิริโยธา
6.เด็กชายยุทธพงษ์ กลทิพย์
7.เด็กชายกิตติ พะยิ้ม
8.เด็กชายปริญญา จำนงค์
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม