# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1192การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.61.นายธีรพร โพธิ
2.นายชลาวัฒน์ ชลมาก
3.นางสินีนาถ โพธิ
1.นางสาวพรนัชชา มากหมู่
2.นายสราวุธ จันทพันธ์
3.นายณัฐพล บุญเรือง
4.นายสายธาร คำสุ่ม
5.นางสาวณัฐชยา รอดสัดถา
6.นายสุทัศน์ มูซอ
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
2192การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.61.นายภัทรนนท์ สุทธิเพียงคะ
2.นายอุทิศ วิสิทธิ์
3.นายชงคา เมืองจันทร์
1.นายเมธี อ่อนสะอาด
2.นายจิรเจต น้อยนิ่ม
3.นายธัชรินทร์ ม่วงศรีจันทร์
4.นายทัศน์พล แขกเณร
5.นายวุฒิชัย สมเคราะห์
6.นายธนพล ดีคอสต้า
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม