# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1199การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.61.นางสุนุตชา อุบลจร
2.นางสาวผุสดี มีทอง
1.เด็กหญิงชาดีดา ไทยเศรษฐ์
2.เด็กหญิงสิริยากร วงศ์นิมิตรวาที
3.เด็กหญิงพิริษา วาสี
4.เด็กหญิงญาดา บุตรสิงห์
5.เด็กกฤตภาส กัลชาญพันธุ์
6.เด็กชายนุกูล โคตรมงคล
7.นายธราเทพ จินะชัย
8.นายเอกศิษฐ์ แสงสว่างวิจิตร์
9.นางสาวพุฒินันท์ วิเศษศักดิ์
10.นางสาวสโรชา พึ่งสุข
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
2199การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.61.นางเบญจมาศ คำรื่น
2.นางสาววราภรณ์ จันทร์ครุธ
1.นายสุรยุทธ เลิศสมพงษ์
2.นางสาวญาณิศา กุสุโมทย์
3.นางสาววรรณวนัช ภัทรพิไลรักษ์
4.นางสาวแพรพิไล พนาพิทักษ์กูล
5.นางสาวโยษิตา กิตติศุภประภัสร์
6.นายธนพงษ์ มหันตรัตน์
7.นางสาวกนกพร ยิ้มพะ
8.นางสาวแสนศิริ คัดทะจันทร์
9.นางสาวนลินทิพย์ พร้อมพลากร
10.นางสาวพรตวรรณ โนรี
โรงเรียนหนองฉางวิทยา