# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1206การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.31.นางสาวสุภัค พันธ์พุทธ
1.เด็กหญิงพัทธนันท์ พฤกษา
2.เด็กหญิงณัฐพัชร์ กล้ากสิการ
3.เด็กหญิงวชิรญาณ์ เหล่าประชา
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
2206การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.31.นางสาวกนกกร แก่นแก้ว
1.เด็กหญิงชนาทิพย์ ใจนรินทร์
2.เด็กหญิงจงจินต์ตนา เพ็งอุ่น
3.เด็กหญิงณัฏฐา อ้นแพ
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
3206การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.31.นางสุภัทรา หนูเถื่อน
2.นายสำรวย หนูเถื่อน
1.เด็กหญิงภัทรวดี วัดสิงห์
2.เด็กหญิงจิรนันท์ เพชรเกิด
3.เด็กหญิงจันทิมา โพธิวิจิต
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
4206การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.31.นางสาวภัทราภรณ์ สงฆ์กราณ
2.นางสาวภัทราวดี สงฆ์กราณ
1.เด็กหญิงกิตติกา ศรีม่วง
2.เด็กหญิงชุติกาญฐ์ ศรีม่วง
3.เด็กหญิงเมธิรา มาพันนะ
โรงเรียนลานสักวิทยา
5206การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.31.นางสาวสาวิตรี สุวัฒน์
1.เด็กหญิงพัชราภา เชาว์สวัสดิ์
2.เด็กหญิงภัทราวดี คล้ายจันทร์
3.เด็กหญิงธัญญา ภูฆัง
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
6206การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.31.นางสาววะรา จิตชอบค้า
2.นางสาวทิวากร ส่างกอน
1.เด็กชายธีรพล มณีฤทธิ์
2.เด็กหญิงอมรรัตน์ อินทสิทธิ์
3.เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ หมั่นเพียรธรรม
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
7206การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.31.นางสาววริยา จันทร์พิทักษ์
1.1.เด็กหญิงณีรนุช ประสิทธิ์
2.2.เด็กหญิงกมลลักษณ์ แรงกสิวิทย์
3.3.เด็กหญิงน้ำฝน ขำอิง
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
8206การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.31.นางจิตภานันท์ ฉ่ำแสง
2.นางศุภาภรณ์ นุกูลอุดมพานิชย์
1.เด็กชายธนกร กุสุโมทย์
2.เด็กหญิงศิรภัสสร ศรัณย์พร
3.เด็กหญิงวรรณา อยู่เปรม
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
9206การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.31.นางกฤษณาวรรณ กวีวุฒิพันธุ์
2.นางสาวนิธินันท์ ธัชธนพิพัฒน์
1.เด็กชายภานุพงศ์ คิดงาม
2.เด็กหญิงพิตตินันท์ ดิฐษดี
3.เด็กหญิงจิรัชญา ชัยมะวงษา
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
10206การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.31.นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี
2.นางสาวบุษกร แก้วเม่น
1.ด.ญ.ณัฐธิดา ตุ่นทอง
2.ด.ญ.ณัฐธิดา โชคชัย
3.ด.ญ.มณฑิตา เดโชเม็ง
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
11206การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.31.นางสาวชนธิชา ปานแดง
1.
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์