# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1207การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.61.นางสาวธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต
2.นายศักดิ์ชัย อัมระนันท์
1.นายดนุเดช พยัคฆเพศ
2.นายภูวดล โมหนองเดิ่น
3.นายศรายุทธ สิทธิชัย
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
2207การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.61.นางสาวกนกกร แก่นแก้ว
1.นางสาวปนัชดา หนองคาย
2.นางสาวธนยา กลิ่นรื่น
3.นางสาวบุษกร นกออก
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
3207การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.61.นางสุภัทรา หนูเถื่อน
2.นายสำรวย หนูเถื่อน
1.นางสาวนิชานาถ แสงขำ
2.นางสาวจามจุรี สุขเจริญ
3.นางสาวธาวัลย์ สุวิมล
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
4207การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.61.นางสาวประนัดดา สงครามศรี
1.นางสาวปัทมพร ธุลีลาย
2.นางสาวมุทิตา เพ็งลุน
3.นางสาวอนัญญา ศรีทอง
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
5207การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.61.นางสาวภัทราภรณ์ สงฆ์กราณ
2.นางสาวภัทราวดี สงฆ์กราณ
1.นางสาวปภัสรา เทพทับทิม
2.นางสาวจิดาภา แก้วกัณหา
3.นางสา่วณภัทร แก้วมณี
โรงเรียนลานสักวิทยา
6207การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.61.
2.นางสาวนิโลบล จันทร์วงศ์
1.นางสาวกาญจนนาฏ พลับรังสิต
2.นางสาวณัฐกฤตา จันทวงษ์
3.นางสาววรรณพร วงค์ษา
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
7207การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.61.นางสาวทิวากร ส่างกอน
2.นางสาวรัชนีวรรณ นาคศิริ
1.นางสาวตรีดาว วงศ์ถนอม
2.นางสาวอนัญญา ฤกษ์ชัย
3.นางสาวกัญญารัตน์ ฟักอ่อน
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
8207การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.61.นางจิตภานันท์ ฉ่ำแสง
2.นางศุภาภรณ์ นุกูลอุดมพานิชย์
1.นางสาวญาณิกา โพธิ์พระรส
2.นางสาววฤณดา ภวกวินโชติ
3.นางสาวคคนัมพร อยู่คงธรรม
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
9207การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.61.นางชมภูนุช กิจแก้ว
2.นางสาววันเพ็ญ แดงสิงห์
1.นายณัฐกิตติ์ อุตมูล
2.นางสาววิภาดา คำแสน
3.นางสาวอัจฉรา ใจเอื้อย
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
10207การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.61.นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี
2.นางสาวจรินทร์ทิพย์ เทียนลำ
1.นายพีรพัฒน์ อึ่งขวัญ
2.นายธีรพัฒน์ สุวรรณเพชร
3.นายธนวัฒน์ ทวีกสิกิจ
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา