# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1209การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น1.นางพัชรี ดีจริง
2.นางสาวนิภาพร ทองอ่อน
1.นายสัญชัย ช่างบัณฑิต
2.เด็กชายอนุวัฒน์ เทียนแก้ว
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม