# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
121การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.31.นางวสุกาญจน์ เยาวเรศ
1.เด็กหญิงชนิดาภา พฤษโสภี
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา