# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1212การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น1.นายสันติ ดีเทียน
1.เด็กชายศุภกริต พิพัฒน์
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม