# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1213การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น1.นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์
2.นายสันติ ดีเทียน
1.เด็กชายณัฐวุฒิ วังบุญ
2.เด็กชายโสฬัส ฟูเต็ม
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
2213การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น1.นางบรรจง เทพสุทธิ
2.ว่าที่ร้อยตรี บุญญาพร หัสแดง
1.นางสาวเจนจิรา บุตตะวงษ์
2.นายปาริวัฒน์ สุขสวัสดิ์
โรงเรียนลานสักวิทยา
3213การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น1.นายสมภพ สิทธิเขตกิจ
1.นายช่วงวิทย์ สำเภา
2.เด็กชายพงศกร คำสีทา
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
4213การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น1.นางพัชรี ดีจริง
2.นางสาวนิภาพร ทองอ่อน
1.เด็กหญิงดารุณี แฉล้มรักษ์
2.เด็กหญิงธนพรรณ เวศย์วัฒนศักดิ์
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
5213การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น1.นางสาวกุสาวดี หัสแดง
2.นางสาวกันยาพร สมบัติ
1.เด็กชายคชา สุพรรณ์
2.เด็กชายฉันทิต หินพิมาย
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
6213การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น1.ว่าที่ ร.ต.มนัสวิน สายแสง
2.นางสาวปิยมาศ นุ่มศรี
1.เด็กชายพรรษชล เทียนชัย
2.เด็กชายธนพนธ์ วันขาว
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
7213การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น1.นางสาวพิลาวรรณ เตือนสติ
1.เด็กชายธวัฒน์ ตาลเสี้ยน
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
8213การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น1.นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี
2.นางสาวจรินทร์ทิพย์ เทียนลำ
1.ด.ช.อภิชนันท์ พันธุ์ศรี
2.ด.ช.อินทัช กล่ำทวี
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
9213การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น1.นางฉัตราภรณ์ ว่องธัญกิจ
1.เด็กชายอภิวัฒน์ เอี่ยมละออ
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
10213การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น1.นางสาววิไล ระงับภัย
1.นายชัยมงคล ศรีเบญจะ
2.นายอภิสิทธิ์ กันนา
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม