# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1261การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.61.นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์
1.นางสาวพรวิจิตร ฤาชัย
2.นางสาวนภาวรรณ ท้าวอาจ
3.นางสาวพัชรัตน์ดา ชื่นชูจิตร์
4.นางสาวสุรัสวดี มุทิตา
5.นางสาวขวัญจิรา เพียรธัญการ
6.นายทศพล วรรณภักตร์
7.นายศุภกิตติ์ วิเศษศรี
8.นายอนุรเทพ ชูโต
9.นายชาดา เชาว์ชาญ
10.นายกิตติศักดิ์ บุญมา
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์