# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1262การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.31.นางสาวอักษราภัค อุนสวัสดิ์อาภา
1.เด็กหญิงดลวรรณ พุฒซ้อน
2.เด็กหญิงณัฐชา มะโนสร้อย
3.เด็กหญิงศุพักรกาญจน์ ฉัตรพงศ์สกุล
4.เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญพรม
5.เด็กหญิงลลิดา ปิ่นทอง
6.เด็กหญิงลลิตา ปิ่นทอง
7.เด็กหญิงธีรนาฏ วิมูล
8.เด็กหญิงพริมา โพธิ์กิ่ง
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
2262การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.31.นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์
2.นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูร
3.ดร.กวิศร์ โพธิพิทักษ์
1.ด.ญ.พัทธ์ธีรา จัดเขตรกรรม
2.ด.ญ.จิรัชยา เหล่าลูกอินทร์
3.ด.ญ.ศิริชาดา ชูแสงทอง
4.ด.ญ.ปรียาภัทร สุนทร
5.ด.ญ.อมรรัตน์ แตงบุญรอด
6.น.ส.วรลักษณ์ อินดอนกลอย
7.ด.ญ.กุลภัสสรณ์ เเก้วโต
8.ด.ญ.ชลญานันท์ ศีลแดนจันทร์
9.ด.ญ.บุญญาพร พุทธเเก้ว
10.ด.ญ.วริศรา พันธุ์สมบูรณ์
11.ด.ญ.พัชรพร วงษ์ปาน
12.ด.ญ.พลอยสวย มาเกิด
โรงเรียนหนองฉางวิทยา