# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1263การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.61.นางสาวอังค์วรา ศรีจันทร์
1.นางสาวสิเรียม ปุ้ยทอง
2.นางสาวสุทธิดา กีตา
3.นางสาวอินทิรา จันทร์ศรี
4.นายณัฐวุฒิ ดำสนิท
5.นายฐิติพนฐ์ นพคุณ
6.นางสาวศิริวรรณ ศรีอนันต์
7.นางสาวสุพิชญา จันทร์เทศ
8.นางสาวจันทนา แสงจันทร์
โรงเรียนลานสักวิทยา
2263การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.61.
1.นางสาวนภาพรรณ พัฒนกุล
2.นางสาวมนัสนันท์ สิงห์เถื่อน
3.นางสาวศิริรัตน์ เภอสิงห์
4.นางสาวศิริรักษ์ เภอสิงห์
5.นางสาวสลิลทิพย์ กอบธัญญกิจ
6.นางสาวหทัยทิพย์ การไทย
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
3263การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.61.นางสาวอักษราภัค อุนสวัสดิ์อาภา
1.นางสาวณิชากานต์ ศรียากูล
2.นางสาวรุจิราพร กีตา
3.นางสาวดารินทร์ ไทยสรวง
4.นางสาวพฤกษา ประทีป
5.นางสาวสาริกา วรพิมพ์รัตน์
6.นางสาวภัทรริกา บำรุงทรัพย์
7.นางสาวอรุณศรี ชาติเชื้อ
8.นางสาววิรดา กอบประกิจ
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
4263การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.61.นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์
2.นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูร
3.ดร.กวิศร์ โพธิพิทักษ์
1.น.ส.ศศิประภา พรหมศิริ
2.น.ส.ศิริกัญญา เช้าวันดี
3.นายเศรษฐพงศ์ นิโรจน์
4.นายรัฐนนท์กฤช โคตรคำ
5.น.ส.อริศรา ไชยคำมิ่ง
6.น.ส.จุฑามาศ ธิริ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา