# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1264การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.31.นางสาวอักษราภัค อุนสวัสดิ์อาภา
1.เด็กหญิงดลวรรณ พุฒซ้อน
2.เด็กหญิงณัฐชา มะโนสร้อย
3.เด็กหญิงศุพักรกาญจน์ ฉัตรพงศ์สกุล
4.เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญพรม
5.เด็กหญิงลลิดา ปิ่นทอง
6.เด็กหญิงลลิตา ปิ่นทอง
7.เด็กหญิงธีรนาฏ วิมูล
8.เด็กหญิงพริมา โพธิ์กิ่ง
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
2264การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.31.นางสาวสุรัตน์วดี เนียมอ่ำ
1.เด็กหญิงศุภิสวรา จันทร์ทอง
2.เด็กหญิงกมล พุทธชงค์
3.เด็กหญิงพันธ์วิรา กอรัตน์
4.เด็กหญิงศิริประพา พุทธสระแก้ว
5.เด็กหญิงศิรดา เดชาติวงศ์
6.เด็กหญิงกันธิชา สังข์ประเสริฐ
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
3264การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.31.ว่าที่ ร.ต. อุดมศักดิ์ จูมโสดา
1.เด็กหญิงธัญชนก อรรถอาภา
2.เด็กหญิงพลอย น้อยมาลา
3.เด็กหญิงจารุวรรณ พงษ์ธัญญการ
4.เด็กหญิงธมนวรรณ กล่ำทวี
5.เด็กหญิงมิ่งขวัญ เกษศิลป์
6.เด็กหญิงสุพิชญา บัวฉ่ำ
7.เด็กหญิงจันทร์จิรา กอบธัญกิจ
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
4264การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.31.นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์
2.นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูร
3.ดร.กวิศร์ โพธิพิทักษ์
1.ด.ญ.ศิริชาดา ชูแสงทอง
2.ด.ญ.จิรัชยา เหล่าลูกอินทร์
3.ด.ญ.พัทธ์ธีรา จัดเขตรกรรม
4.ด.ญ.อมรรัตน์ แตงบุญรอด
5.ด.ญ.พัชรพร วงษ์ปาน
6.ด.ญ.บุญญาพร พุทธแก้ว
7.ด.ญ.วริศรา พันธุ์สมบรูณ์
8.ด.ญ.กุลภัสสรณ์ แก้วโต
9.ด.ญ.ชลญานันท์ ศีลแดนจันทร์
10.ด.ญ.นฤมล กะระวะสุ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
5264การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.31.
1.เด็กหญิงศดานันท์ สิทธิเขตกรณ์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
6264การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.31.นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาล
1.เด็กหญิงสุพรรษา ทองดี
2.เด็กหญิงอภิญญา คำดีวัน
3.เด็กหญิงอุษามณี มังษะชาติ
4.เด็กหญิงอรจิรา ดาราโพธิ์
5.เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทา
6.เด็กหญิงสิรินทิพย์ ขุนทอง
โรงเรียนวังหินวิทยาคม