# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1265การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.61.
1.นางสาวนภาพรรณ พัฒนกุล
2.นางสาวมนัสนันท์ สิงห์เถื่อน
3.นางสาวศิริรัตน์ เภอสิงห์
4.นางสาวกชณิภา พุฒศิริ
5.นางสาวสลิลทิพย์ กอบธัญญกิจ
6.นางสาวหทัยทิพย์ การไทย
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
2265การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.61.นางสาวอักษราภัค อุนสวัสดิ์อาภา
1.นางสาวณิชากานต์ ศรียากูล
2.นางสาวรุจิราพร กีตา
3.นางสาวดารินทร์ ไทยสรวง
4.นางสาวพฤกษา ประทีป
5.นางสาวสาริกา วรพิมพ์รัตน์
6.นางสาวภัทรริกา บำรุงทรัพย์
7.นางสาวอรุณศรี ชาติเชื้อ
8.นางสาววิรดา กอบประกิจ
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
3265การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.61.นางสาวสุรัตน์วดี เนียมอ่ำ
1.นางสาวณัฐพร เอี่ยมละออ
2.นางสาวสิรินยา มีศรี
3.นางสาวณิชาภัทร์ พิมทะ
4.นางสาวพิชชาภา กอรัตน์
5.นางสาวโชติกา เริงเกตกิจ
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
4265การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.61.นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาล
1.นางสาวบุบผา บัววัต
2.นางสาวเปรมกมล อินทร์ใจดี
3.นางสาวเสาวลักษณ์ อินทร์ใจดี
4.นางสาวจิรัชญา เกษมณี
5.นางสาวทิพานัน เขียวน้อย
6.นางสาวสุรีรัตน์ เรืองเดช
โรงเรียนวังหินวิทยาคม