# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1266การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.31.นางสาวอังค์วรา ศรีจันทร์
1.เด็กหญิงชนิกานต์ ประสิทธิ์
2.เด็กหญิงมิ่งกมล ชาญตะกั่ว
3.เด็กหญิงคัทลียา เดชบำรุง
4.เด็กหญิงนันทนา เต็งโล่ง
5.เด็กหญิงมิ่งมนัส นฤคล
6.เด็กหญิงวริศรา จันทร์ศรี
7.เด็กหญิงชลธิชา ศิริพิน
8.เด็กหญิงเปรมสุดา รู้ลึก
9.เด็กหญิงศศริธร สอนจีน
10.เด็กหญิงวทัญญา จันทร์ศิริ
11.เด็กหญิงสุพรรณนิสา เกษพิจิตร
โรงเรียนลานสักวิทยา