# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1268การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.61.นายอภิชัย เชาว์โชติ
1.เด็กชายภูมิกมล ไม้สนธิ์
2.เด็กชายศุภกร ฐิติโภคา
3.เด็กชายวรากร พุ่มมณี
4.เด็กชายธีรภัทร กระมลเลิศ
5.เด็กชายศุภโชค สุทน
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
2268การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.61.นายเชิงกล งามปลอด
1.นายศุภโชค แข็งการเขตร
2.นายธีรภัทร สุวรรณกิจกร
3.นายพีลพัฒน์ คล้ายประเสริฐ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
3268การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.61.นางวิไล ชังชั่ว
2.นายชยพล ดีเทียน
1.นายคมกริช จุณโภชน์
2.นายสหรัฐ โสมอินทร์
3.นายหิรัญ พันธ์พฤกษา
4.นายต่อพงษ์ ยิ้มหนองเต่า
5.นายสุทธิวัฒน์ สอนจีน
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
4268การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.61.นางใกล้รุ่ง จัมปะโสม
2.นางวรรณา วรพงศ์ไชย
1.เด็กชายธีรัชชานนท์ อินทร์ใจดี
2.เด็กชายอภิสิทธิ์ มิกี้
3.เด็กชายพิศิษฐ์ ว่องวิการณ์
4.เด็กชายกณภัทร หลีจิ
5.เด็กชายพงศกร จันตาเปียง
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม