# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1269การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.61.นางใกล้รุ่ง จัมปะโสม
2.นายทูรย์ โสภาบุตร
1.นางสาวสุชาดา ภู่เพชร
2.นางสาวชนิดา ทองสว่าง
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม