# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
127การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นางสาวรัตนา จันทะศูณ
1.เด็กชายธนวินท์ สว่างโลก
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
227การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นางสาวโสภิตา สงชนะ
1.เด็กชายนาวิน ห้วยคต
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
327การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นายสันติ ดีเทียน
1.เด็กชายสุรวุฒิ อินทวงศ์
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
427การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นายกฤษฎา มาลี
1.เด็กหญิงจินตนา ปากเกร็ด
โรงเรียนลานสักวิทยา
527การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นายสมภพ สิทธิเขตกิจ
1.เด็กชายณัฐนนท์ มาลี
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
627การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นางสาวนิภาพร ทองอ่อน
1.เด็กชายอทิศ แก้วอ่อน
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
727การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นางอำมลา กมลมาลย์
1.เด็กชายธนชาติ รอดสำเภา
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
827การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นางสุชัญญา สุขใจ
1.เด็กกญิงณิชกานต์ ฉิมพลี
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
927การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นางสาวภัชราวิลัย น้ำสังข์
1.เด็กหญิงปาณิศา ยิ้มเมือง
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
1027การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นางสาวจรินทร์ทิพย์ เทียนลำ
1.ด.ช.สุธินนท์ มายา
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
1127การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.
1.
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม