# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1270การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นายกฤษฎา แจ้งสันต์
1.เด็กหญิงสุมินตรา สัมพันธ์อภัย
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
2270การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นางสาวพัชรินทร์ อินทร
1.เด็กหญิงบุญญปัญญ์ เพ็ชรหิน
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
3270การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นายสิทธิชัย พลูสินทรัพย์
1.เด็กหญิงเจนลักษณ์ โคกศรี
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
4270การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นายทัศตาวัฒน์ นิลสว่าง
1. เด็กหญิงกานต์พิชชา เปรมจิตร
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
5270การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นายกิตธวัช วรรณกิจ
1.นางสาวกรกนก เป็งจา
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
6270การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นางวิไลลักษณ์ วาสนา
1.เด็กหญิงจิรวรรณ เย็นเพิ่ม
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
7270การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นางสาวศิริวรรณ รักเกษตร์กรรม
1.เด็กหญิงอรกช ขำอิง
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
8270การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นางสินีนาถ โพธิ
1.เด็กหญิงกัญณิกา ต่อวิญญา
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม