# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1271การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นางสาวชฎาพร รักสัตย์
1.นางสาวภาวินี จินตะกัน
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
2271การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นายกฤษฎา แจ้งสันต์
1.นางสาวกันต์ฤทัย ดีสุ่ย
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
3271การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นายสายชล ปิ่นทอง
1.นางสาวสุทธิสา โอดพิมพ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
4271การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นายสิทธิชัย พลูสินทรัพย์
1.นางสาวกชพร เทียนแก้ว
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
5271การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นายเชิงกล งามปลอด
1.นางสาวสุจิตรา จาสุทัศน์
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
6271การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นางสาวสุรัตน์วดี เนียมอ่ำ
1.นางสาวสรินยา มีศรี
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
7271การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นายกิตธวัช วรรณกิจ
1.นางสาววรรณวลี อ่วมเสือ
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
8271การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นางวิไลลักษณ์ วาสนา
1.นางสาวณัชชา อำไพรัตน์
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
9271การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นางสินีนาถ โพธิ
1.นางสาวญาณิศา อินทร์จันทร์
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม