# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1272การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.31.นางปิยนุช วิราวรรณ์
1.เด็กหญิงอัญชลี สุวาที
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
2272การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.31.นางสาวสุภัค พันธ์พุทธ
1.เด็กหญิงศศิวิมล เพ็ญเขตรวิทย์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
3272การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.31.นายจรินทร์ ทะนะแสง
1.เด็กหญิงรักษิณา เทพรักษ์
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
4272การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.31.นางสาวมนันยา โม้แกว
1.เด็กหญิงสิรินภา อินโพธิ์
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
5272การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.31.นางสุนันทา โลหะการก
1.เด็กหญิงภัทรินทร์ เพ็ชรินทร์
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
6272การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.31.นางสาวอัญชลี พวงสมบัติ
1.เด็กชายพิพัฒน์ ตั้งจิตรตรง
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
7272การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.31.นางสาวโสภิตา สงชนะ
1.เด็กชายราชัน พันโต
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
8272การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.31.นางสาวสุพรรณ์ษา บุญศิริ
1.เด็กหญิงเกวลิน ดีเทียน
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
9272การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.31.นางสาวปทิตตา ทัพจันทร์
1.เด็กหญิงอิสราภา วิมลพันธ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
10272การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.31.นางสาวภัทราภรณ์ สงฆ์กราณ
1.เด็กชายก้องภพ กุสุโมทย์
โรงเรียนลานสักวิทยา
11272การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.31.นางสาวญาณิกา เสนาธนศักดิ์
1.เด็กหญิงอนุตรา บุปผา
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
12272การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.31.นางระวีวรรณ พิลาใหม่
1.เด็กหญิงพิมลพรรณ ไวเขตการ
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
13272การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.31.นายเทวราช มังคะละ
1.เด็กหญิงปริชาติ มากดี
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
14272การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.31.นายสิทธิชัย ชำนาญชาติ
1.เด็กหญิงนิตยา เทพประสิทธิ์
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
15272การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.31.นางสุทิศา พะวา
1.เด็กหญิงรัตนากร โพธิ์มูล
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
16272การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.31.นางสาวสาวิตรี สุวัฒน์
1.เด็กชายนพคุณ ทาเอื้อ
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
17272การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.31.นางสาวมณีวรรณ จิตร์สมนึก
1.เด็กหญิงวนัสนันท์ ใหญ่ยงค์
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
18272การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.31.นางสาวพิชญฎา จุลพันธ์
1.เด็กหญิงอมลวรรณ จามจุรี
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
19272การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.31.นางสาววริยา จันทร์พิทักษ์
1.เด็กหญิงสุทธิดา คงเฉลิม
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
20272การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.31.นางรณิดา ภวกวินโชติ
1.เด็กหญิงสุนิสา พลฤทธิ์
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
21272การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.31.นางกัลญารัตน์ สถิรสุขสมบูรณ์
1.เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีเกษ
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
22272การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.31.นางเมตตา ควัธน์กุล
1.ด.ญ.ณัฏชา นาคพงษ์
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
23272การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.31.นางสาวศิวาพร เกษสุวรรณ์
1.เด็กหญิงวันดี ฉิมภาลี
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม