# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1273การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.61.นางสาวกฤษณีนาท เนียมนงค์
1.นางสาวภาริณี ส้มอ่ำ
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
2273การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.61.นางสาวสุภัค พันธ์พุทธ
1.นางสาวเกศรินทร์ เพ็ญสาริการ
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
3273การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.61.นายจรินทร์ ทะนะแสง
1.นางสาวมนภรณ์ ประภัสสร
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
4273การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.61.นางสาวอัญชลี พวงสมบัติ
1.นางสาวเพ็ญพิชชา ฤดีใจ
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
5273การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.61.นางสาวประนัดดา สงครามศรี
1.นายนันทกร นาอุดม
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
6273การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.61.นางสาวกิ่งแก้ว ทิมศิลป์
1.นายมังกร แก้วการไร่
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
7273การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.61.นางทิพวรรณ สุทธิฤาชัย
1.นางสาวสโรชา ทะลอมคำ
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
8273การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.61.นางสาวภัทราภรณ์ สงฆ์กราณ
1.นางสาวขนิษฐา อาภรณ์
โรงเรียนลานสักวิทยา
9273การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.61.นางสาวจรัญญา วงษ์สาธุภาพ
1.นางสาววริศรา วาชะอุ้ม
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
10273การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.61.นางระวีวรรณ พิลาใหม่
1.นางสาววิภาวรรณ โอสาร
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
11273การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.61.นางสาวธนวรรณ พรหมมา
1.นางสาวสุจิรา ขำเลิศ
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
12273การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.61.นายสิทธิชัย ชำนาญชาติ
1.นายมนูญศักดิ์ สีดาพล
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
13273การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.61.นายธนวัฒน์ ทองวิชิต
1.นางสาวปรินทร อินทโฉม
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
14273การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.61.นางศิริเพ็ญ เลี้ยงบุตร
1.นางสาวอภิสรา เปรินกุล
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
15273การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.61.นางสาวนิภา เจนกสิสาท
1.นางสาวพรนรินทร์ คำแฝง
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
16273การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.61.นางสาวจิตตินันท์ สุวรรณภาพ
1.นางสาวประไพพรรณ โคตะ
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
17273การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.61.นางรณิดา ภวกวินโชติ
1.นางสาวกฤษณา กะทา
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
18273การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.61.นางกัลญารัตน์ สถิรสุขสมบูรณ์
1.นางสาวธาริษา ทองมาก
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
19273การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.61.นางเมตตา ควัธน์กุล
1.นางสาวพรนัชชา ชูประเสริฐ
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
20273การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.61.นางสาวศิวาพร เกษสุวรรณ์
1.นางสาวอินทิรา แพทย์พินิจ
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม