# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1276การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.31.นายยุรนันท์ พลพัฒน์
1.เด็กหญิงนฤมล อินทสุวรรณ
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
2276การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.31.นางสาวมนันยา โม้แกว
1.เด็กหญิงจุฑามาศ สิทธิกรรม
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
3276การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.31.นางสาวอรนภา แก้ววงศ์มา
1.เด็กหญิงเอมวิกา แก้วตา
โรงเรียนลานสักวิทยา
4276การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.31.นายวัฒพล กางไธสง
1.เด็กหญิงศศิชา อิ่มรัง
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
5276การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.31.นางภคมน ภูคงทอง
1.เด็กหญิงศิริรัตน์ ไผ่บง
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
6276การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.31.นายเทวราช มังคะละ
1.เด็กหญิงทิพวรรณ พีระพันธ์
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
7276การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.31.นางสาวสุพัฒจนาธรรม วาอุทัศน์
1.เด็กหญิงลลิตา ครองแห้ง
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
8276การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.31.นายพงศธร สีระวัตร
1.เด็กหญิงวณิชยา เยาวพิน
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
9276การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.31.นางสาววริยา จันทร์พิทักษ์
1.เด็กหญิงฉันทิกา โพะิ์มูล
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
10276การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.31.นางรุ่งนภา บัวพลับ
1.เด็กหญิงชุติมา ครองแห้ง
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
11276การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.31.นางเมตตา ควัธน์กุล
1.ด.ญ.อมรรัตน์ สุวรรณโอสถ
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา