# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1277การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.61.นายยุรนันท์ พลพัฒน์
1.นางสาวยุวดี แม้นพยัคฆ์
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
2277การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.61.นายศิริโชค เจริญราช
1.นางสาวอมรวรรณ ฟ้อนบำเรอ
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
3277การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.61.นางสาวกุลธิรัตน์ บุญธรรม
1.นางสาวดลนภา จันทร์ศรี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
4277การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.61.นายกฤษฎา มาลี
1.นางสาวสุพัตรา หนูทอง
โรงเรียนลานสักวิทยา
5277การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.61.นายวัฒพล กางไธสง
1.นางสาวศิลินี เกษศิลป์
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
6277การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.61.นางภคมน ภูคงทอง
1.นางสาวพัชราภา ครุธพันธ์
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
7277การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.61.นางสาวสุพัฒจนาธรรม วาอุทัศน์
1.นางสาวศิริรัตน์ วรรณา
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
8277การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.61.นางสาวงามตา ยิ้มยัง
1.นางสาวจิตตานันท์ เกิดกำลัง
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
9277การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.61.นางสาวจิตตินันท์ สุวรรณภาพ
1.นางสาวปภัชญา บรรเทือง
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
10277การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.61.นางสาวเกศศิริ คนึงคิด
1.นางสาวมนต์นภา เอี่ยมสำอางค์
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
11277การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.61.นางเมตตา ควัธน์กุล
1.นางสาวพิมพ์ชนก บ้านมอญ
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา