# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1282การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.31.นางสาวภรณ์ทิพย์ ชูอินทร์
1.เด็กชายปภังกร วีระสะ
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
2282การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.31.นายนิชนันท์ ประสิทธิ์กุลไพศาล
1.เด็กหญิงศศิภา จันทร์วิเศษ
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
3282การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.31.นายบุญเลิศ รังผึ้ง
1.เด็กหญิงธัญญาวดี บุญไธสง
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
4282การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.31.นางกษมา เกิดประสงค์
1.เด็กชายณัฐพฤทธิ์ ทองสุข
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
5282การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.31.นางสาวชลปวีร์ เทพเภา
1.นางสาวอรปรียา เล้าการนา
โรงเรียนลานสักวิทยา
6282การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.31.นายนฤสรณ์ ใคร่นุ่นกา
1.เด็กหญิงภัทรมน สุไทย
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
7282การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.31.นายสุรพล วงษ์ธัญการ
1.เด็กชายนันทวุฒิ หนูชัย
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
8282การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.31.นางจิรฐา อิสภาโร
1.เด็กหญิงศุภาพักตร์ ฉัตรธรรม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
9282การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.31.นางสาวดารณี ศรีบัว
1.เด็กหญิงเขมจิรา วงษ์เดชาชัย
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
10282การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.31.นางสาวพิลาวรรณ เตือนสติ
1.เด็กหญิงออมมณี อินทร์ปาน
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
11282การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.31.นางรพีพรรณ ท้วมทองดี
1.เด็กหญิงอัญชิสา ภู่เสภา
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
12282การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.31.นางสาวเจริญพร ชัยฤกษ์สุขสันต์
1.นายภูมิรพีฐช์ ดีเต่า
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
13282การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.31.นางสาวสิริลักษณ์ แก้วทองดี
1.เด็กหญิงอารยา ชนะภัย
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
14282การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.31.นางสาวกรองกาญจน์ จินาพันธ์
1.เด็กหญิงนภัทร์ ดานุวงศ์
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
15282การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.31.นายสมศักดิ์ พระศุกร์
1.ด.ญ.ประภัสสร ฮ่องเม่น
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา