# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1283การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.61.นางสาวภรณ์ทิพย์ ชูอินทร์
1.นายสมภพ พูลสุขเสริม
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
2283การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.61.นายนิชนันท์ ประสิทธิ์กุลไพศาล
1.นางสาวอรทัย พระสว่าง
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
3283การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.61.นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์
1.นายณัฐวุฒิ กลิ่นโพธิ์
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
4283การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.61.นางสาวสมสุข ทองพลาย
1.นายปัณณ์ ทุคหิต
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
5283การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.61.นายนฤสรณ์ ใคร่นุ่นกา
1.นางสาวพัฒภรณ์ นิโรจน์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
6283การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.61.นายสุรพล วงษ์ธัญการ
1.นายทศพร เกิดสุวรรณ
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
7283การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.61.นายปิยะ ไผ่เทศ
1.นางสาววัลภาภรณ์ แก่นเขียว
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
8283การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.61.นางสาวดารณี ศรีบัว
1.นางสาวเทวรินทร์ ฟูจี
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
9283การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.61.นางสาวจุฑารัตน์ จันทร
1.นายจารุพัฒน์ สารคาม
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
10283การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.61.นายศราวุธ จามรเนียม
1.นางสาวลักษมณ พันยา
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
11283การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.61.นางสาวศิริวรรณ รักเกษตร์กรรม
1.นางสาวสุภัสสรา เทศแจ่ม
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
12283การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.61.นางสาวจิตราภรณ์ มากสิน
1.นายชลากร หงส์ยิ้ม
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
13283การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.61.นางลภัสรดา ศิริเขตรกิจ
1.นางสาวณฐภรณ์ พงศ์สาริกิจ
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
14283การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.61.นายอนันท์ ศรีจันทร์
1.นางสาวจุฬารัตน์ พูลเพียร
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
15283การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.61.นางสาวพนารัตน์ รอดภัย
1.นายเจนวิทย์ พูลพันธ์
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
16283การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.61.นายสมศักดิ์ พระศุกร์
1.นางสาววาสนา ทองกลัด
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา