# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1286การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.31.นางสาวนวรัตน์ ศุภศิริ
1.เด็กหญิงณัฐณิชา คำอิ่ม
2.เด็กชายธีรยุทธ กรสุวรรณ
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
2286การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.31.นางสาวจันทิมา กุลศรี
2.นางวรรณา พิมพันธ์
1.เด็กชายทศวรรษ สังขวิสุทธิ์
2.เด็กชายฐิติพงษ์ เดชาเกรียงไกร
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
3286การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.31.นายวิชยพัฒน์ ขำเนินเพิ่ม
2.นางสาวดารณี ศรีบัว
1.เด็กชายนันทิพัฒน์ โม่งแป้น
2.เด็กชายปกรณ์ ซ่อนนอก
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
4286การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.31.นางสาวญาณินี สอาด
2.นางสาวลัดดา คฤหปาน
1.ด.ช.วิชยุตย์ เหลืองวิชชเจริญ
2.ด.ช.กันต์พจน์ เอี่ยมอรุณ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
5286การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.31.นางสาวสิริลักษณ์ แก้วทองดี
1.นางสาวลัดดาวัลย์ คงเฉลิม
2.เด็กหญิงศุภกานต์ สายปั้น
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
6286การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.31.นายชัยนนท์ ไพรเพ็ชรศักดิ์
2.นางสาวปิยวรรณ กองใบศิลป์
1.เด็กชายกรวิชญ์ แก้วนันท์
2.นายสธน แป้นห้วย
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา