# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1287การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.61.นางสาววีณา อำภา
1.นายพีรพัฒน์ ยงเขตการ
2.นายภาณุวิชญ์ คฤหปาน
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
2287การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.61.นายนิชนันท์ ประสิทธิ์กุลไพศาล
2.นางสาวณัฐมน เพิ่มการค้า
1.นางสาวกนิษฐา ทุมโคตร์
2.นางสาวจิราพัชร กุลวงษ์
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
3287การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.61.นายนิเวศน์ ทิมปรางค์
2.นางสำรวย อุณหพิเชษฐวัฒนา
1.นายวิทูร ไพรสิงห์
2.นางสาวพลอยกมล สืบสายจันทร์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
4287การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.61.นางสาวดารณี ศรีบัว
2.นายวิชยพัฒน์ ขำเนินเพิ่ม
1.นางสาวชมพูนุช สมุทร
2.นางสาวธัญช์ญสินี พงศ์กฤตธนชาติ
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
5287การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.61.นางสาวลัดดา คฤหปาน
2.นางสาวญาณินี สอาด
1.นายภีรนันท์ ปานเลิศ
2.นายรัชพล ยิ้มพะ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
6287การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.61.นางญาณี แก้วจัง
2.นางสมสุข โชติพิเชฐ
1.นายธีรสิทธิ บรรทัพ
2.นายเสฎฐวุฒิ อภิณหพานิชย์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
7287การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.61.นางสาวสิริลักษณ์ แก้วทองดี
1.นายมานิต พันธุ์เสือ
2.นายศราวุธ เทียนศรี
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
8287การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.61.นายชัยนนท์ ไพรเพ็ชรศักดิ์
2.นางสาวปิยวรรณ กองใบศิลป์
1.นางสาวมาริสา ทัศนบุตร
2.นางสาววริศรา ป้อมคำ
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา