# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1288การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.31.นายสุทิวัส หัสแดง
1.เด็กหญิงพัชราภา สารสม
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
2288การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.31.นายทศพล ศีลอาภรณ์
1.เด็กหญิงสิริลักษณ์ ทองมี
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
3288การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.31.นายวิทยา ดวงมี
1.เด็กชายเสฏฐวุฒิ วงษ์รักษ์
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
4288การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.31.นายพีระพงษ์ วิสิทธิ์
1.เด็กชายนพพร กระนัย
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
5288การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.31.นายลิขติ สุขพ่วง
1.เด็กชายพลชณภัทร ตระกูลมีทรัพย์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
6288การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.31.นางสาวพรพรรณ บัวนาเมือง
1.เด็กชายปณตพร ปัญโย
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
7288การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.31.นางสาวราณี ศรีบัวบาล
1.เด็กหญิงภัทรวดี โอสา
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
8288การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.31.นายสุรพล วงษ์ธัญการ
1.เด็กชายวุฒิภัทร นกออก
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
9288การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.31.นายณัฐพงศ์ ศรีไพโรจน์
1.เด็กชายดนัยณัฐ บัวกุล
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
10288การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.31.นายกรกช แจงเขตต์การ
1.เด็กชายภาณุวัฒน์ บุญทัน
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
11288การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.31.นายวิชยพัฒน์ ขำเนินเพิ่ม
1.เด็กชายอชิตะ คู่สุวรรณ
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
12288การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.31.นายชานนท์ พูลสุขเสริม
1.ด.ญ.ณัฐนารี กล้ากสิกิจ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
13288การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.31.นางสาวภรณ์ทิพย์ คำพวง
1.เด็กชายชนัญญู โพธิ์แก้ว
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
14288การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.31.นางสาวภิญญ์พิมล กันสุข
1.เด็กชายเมธัส พันธุ์จินดา
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
15288การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.31.นางสาวสุพรรณี พลอยแดง
1.เด็กหญิงพิชชาอร แป้นห้วย
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
16288การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.31.นางสาวบุษกร แก้วเม่น
1.ด.ญ.ชณันยา สีสุก
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา