# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1289การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.61.นายสุทิวัส หัสแดง
1.นายนพดล ศรีโพธิ์
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
2289การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.61.นายทศพล ศีลอาภรณ์
1.นางสาวพิมพ์ชนก พันธ์พุ่ม
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
3289การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.61.นางสาวนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณ
1.นางสาวปรายฟ้า สามารถ
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
4289การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.61.นางประกายดาว แก้วถิ่นดง
1.นางสาวอานันตยา ศุภวงศ์ดีเลิศ
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
5289การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.61.นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์
1.นายอานุภาพ ภิรมย์กุล
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
6289การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.61.นางสาวพรพรรณ บัวนาเมือง
1.นายธีรศักดิ์ กล้าถิ่นภู
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
7289การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.61.นางสาวราณี ศรีบัวบาล
1.นางสาวกัญญาวีร์ คล่องธัญกรณ์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
8289การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.61.นายสุรพล วงษ์ธัญการ
1.นางสาวรุจิรา สุดสะอาด
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
9289การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.61.นายณัฐพงศ์ ศรีไพโรจน์
1.นายวีรภัทร สอนเถื่อน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
10289การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.61.นายกรกช แจงเขตต์การ
1.นายธีรเดช กริชไพฑูรย์
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
11289การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.61.นางสาวดารณี ศรีบัว
1.นางสาวจงกลวรรณ กุลที
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
12289การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.61.นางทัศน์วรรณ วิศวชาติกุล
1.น.ส.กฤษณา ประสิทธิการ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
13289การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.61.นางสาวสิริลักษณ์ แก้วทองดี
1.นายทินภัทร อินทร์ศักดิ์
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
14289การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.61.นางสาวจุฑารัตน์ พิลึก
1.นายณัฐพล ภูมมา
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
15289การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.61.นางสาวภิญญ์พิมล กันสุข
1.นางสาวภัณฑิรา เทศไทย
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
16289การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.61.นางสมบัวคำ กองสิงห์
1.นางสาวธนพร อนุสรประชา
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
17289การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.61.นางสาวบุษกร แก้วเม่น
1.นายกรายกรานค์ แสงเรือง
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา