# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1290การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นายพีระ ปัญโญ
2.นางศุภมงคล ทาเอื้อ
1.เด็กหญิงกัลยรัตน์ เงินเล็ก
2.เด็กหญิงนภัสสร มะหิงษา
3.เด็กหญิงอชิรญา จั่นหนู
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
2290การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นางสาวณัฐวดี ไวกสิกรณ์
2.นางสาวจุฬาลักษณ์ ทิศเป็ง
1.เด็กหญิงสิริญญา สาทิพจันทร์
2.เด็กหญิงอรปรียา ทัพธานี
3.นายพงษ์ดนัย ด้วงปลี
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
3290การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นางประกายรัตน์ สงฆ์โนนเหล็ก
2.นางสาวเต็มสิริ เคนคำ
1.เด็กหญิงพัทธ์ธีรา จันทศร
2.เด็กหญิงพรทิภา สุพสร
3.เด็กชายกมลพัชร์ บริบูรณ์วิรีย์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
4290การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.
1.
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
5290การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นางสาวหยาดพิรุณ สุวรรณพงษ์
2.นางสาวนารินทร์ สกุณี
1.เด็กหญิงชลธิชา จันทร์ศรี
2.เด็กหญิงพาณิชา กล้ากสิกิจ
3.เด็กหญิงฐิตาสิรี ธีนคร
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
6290การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นางสาวธนัมพร บุญชะโด
2.นางสุดารัตน์ จันทร
1.เด็กหญิงจินต์จุฑา แก้วนันท์
2.เด็กหญิงประภัสสร ขำระหงส์
3.เด็กหญิงอริสา สายสืบ
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
7290การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นางกุลธิดา พรมสอน
1.เด็กหญิงสาธิตา เหมือนการ
2.เด็กหญิงศิรภัสสร บัวผัน
3.เด็กหญิงปุณณดา อ่อนวรรณะ
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
8290การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นายสุทธิ สีทอง
2.นายณรงค์ อินทร์นา
1.เด็กหญิงศศฺิภา ทรัพย์มาก
2.เด็กหญิงขวัญนภา บุญคช
3.เด็กหญิงณัฐชา สมุณี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
9290การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นางสาวพจนา พยัพศรี
2.นายธีระชัย ตั้งคำ
1.เด็กหญิงชุติมา หงษ์ไกร
2.เด็กหญิงกมลชนก วงศ์ดวงดำ
3.เด็กหญิงธนภัทร บูโกก
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
10290การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นางทิพย์รัตน์ เชื้อรอด
2.นางสาวกรวิภา ศิริวัฒน์พงศ์
1.เด็กหญิงอรวรินทร์ สิทธิการนา
2.เด็กหญิงกรองทอง พิชัย
3.เด็กหญิงจุฑารัตน์ โสตพิพรรณ์
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
11290การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นางสาวสุนันทา แสงแก้ว
2.นางสาวสุริฉาย มากสิน
1.เด็กชายณัฐพงษ์ คำยา
2.เด็กหญิงปนัดดา คูณดก
3.เด็กหญิงกชพร จีนเมือง
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
12290การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.
1.
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
13290การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นางสาวอนุสรา เปลื้องกลาง
2.นางสาวญาณี เพ็ชรฟู
1.ด.ญ. เมธาริน อรุโณทอง
2.ด.ญ. กมลลักษณ์ อวิรุทธ์พัฒนกุล
3.ด.ช. ธนภัทร พงศ์กฤตธนชาติ
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
14290การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นางวราภรณ์ จันแรง
2.นางพัชรา ณัฐวงค์ศิริ
1.เด็กชายวีรเดช ภักดี
2.เด็กชายภวิชช์ กาญจนดุษฎี
3.เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คงเวียง
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
15290การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นางสาววรันธร สุวรรณมุสิทธิ์
2.นางสาวชวนชม บูโกก
1.เด็กหญิงพรชิตา ใจแสน
2.เด็กหญิงพิมพ์วิภา ท้วมทำ
3.เด็กหญิงธนัชพร ใจเอม
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
16290การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นางสุภรรณี ดีเจริญ
2.นางสาววีรญาดา บางแบ่ง
1.นางสาวปรีดาวรรณ ว่องวิทย์การ
2.เด็กหญิงพุทธิดา มาแก้ว
3.นางสาวสาริศา ฐานะวุฑฒ์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
17290การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นางลัดดาวัลย์ หุ่นธานี
2.นายวิรุฬห์ สิทธิเขตรกรณ์
3.นางสาวดวงกมล เจนสาริกิจ
1.เด็กชายกิตติภพ คณฑา
2.เด็กชายกิตติภณ คงเขียว
3.เด็กหญิงอรุชา ว่องกสิกรณ์
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
18290การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นายเฉลิมพล บุษบรรณ์
1.เด็กหญิงภัทรธิดา ขุนทอง
2.เด็กหญิงสุรีย์พร นิลพันธ์
3.เด็กหญิงวัชนิดา เมืองดี
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
19290การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นางสาวศุภรัตน์ ต้นพันธุ์
2.นาวสาววิภาพร นันทศรี
1.เด็กหญิงประกาย สีสวรรค์
2.เด็กหญิงกัณฐิกา แป้นห้วย
3.เด็กหญิงลลิตา กาวีสูง
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
20290การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นางสาวสุนันท์ ศุภกิจวัฒนา
2.นางสุมารี ประพัฒน์โพธิ์
1.ด.ญ.ปรียาพร คำภา
2.ด.ญ.ธัญรดา คำลี
3.ด.ญ.รุจีรัตน์ สุวรรณโอสถ
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
21290การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นางสาวปรียา สร้อยระย้าแก้ว
2.นางสาวสุภาวรรณ ฉลาดธัญกิจ
1.เด็กหญิงนันทิตา คล้ายกมล
2.เด็กหญิงจิณัฐตา พิลึก
3.เด็กหญิงศุจีภรณ์ เขม้นเขตรการณ์
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม