# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1291การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นายพีระ ปัญโญ
2.นางศุภมงคล ทาเอื้อ
1.นายธนรัฐ ทรายเพชร
2.นางสาวปวีณา เพ็งสวย
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
2291การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นางสาวณัฐวดี ไวกสิกรณ์
2.นางสาวจุฬาลักษณ์ ทิศเป็ง
1.นางสาวณัฏฐา มากบำรุง
2.นางสาวศรสวรรค์ เนธิบุตร
3.นายอิทธิพล ทองรักษ์
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
3291การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นางประจุพร จ้อนแจง
2.นายชยพล ชุรินทร
1.นายจอมตรัยตรึงส์ หัตถะดา
2.นางสาวฐิติมา ม่วงพารา
3.นางสาวปภาดา สุพัตรา
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
4291การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นางสาวหยาดพิรุณ สุวรรณพงษ์
2.นางสาวนารินทร์ สกุณี
1.นางสาวเจนิสตา วงษ์เวช
2.นางสาวพรธิภา โพธิ์ทอง
3.นางสาวสุชาดา แซ่ก๊วย
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
5291การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นางสุดารัตน์ จันทร
2.นางสาวธนัมพร บุญชะโด
1.นางสาวจันทนิภา บุญถึก
2.นายมัสทกร หมื่นมะโรง
3.นางสาวปัณฑิตา นำพา
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
6291การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นายธีระชัย ตั้งคำ
2.นางสาวพจนา พยัพศรี
1.นางสาวชมพูเนกข์ โพธิสำนัก
2.นางสาวพรรณิภา ว่างตระกูล
3.นางสาวพรวิภา แคฝอย
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
7291การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นางสาวขวัญเรือน เสวกวรรณ์
2.นางสาวพิกุล คำยิ่ง
1.นายทีปกร สุราภา
2.นายพีระพัฒน์ ประจงศิลป์
3.นางสาวณัฐณิชา เที่ยงธรรม
โรงเรียนลานสักวิทยา
8291การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นางทิพย์รัตน์ เชื้อรอด
2.นางสาวกรวิภา ศิริวัฒน์พงศ์
1.นางสาวเณศรา รัศมีเรืองรอง
2.นายนิตินัย เดชบุรีรัมย์
3.นายศรายุทธ โพธิน
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
9291การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นายอาณัติ ขันทจันทร์
2.นายสุภาพ หัสแดง
1.นางสาวพรไพลิน ดีเทียน
2.นางสาวชนิกานต์ ด้วงไทย
3.นางสาวธัญวรัตน์ รักกลัด
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
10291การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.
1.นางสาวธนพันธุ์ คงสวัสดิ์
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
11291การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นางชนิดาภา ม่วงมี
2.นายสุทธิ สีทอง
1.นายอานนท์ บุญอาจ
2.นางสาวณัฐพร รักษาทรัพย์
3.นางสาวดวงสุรีย์ นิลฉ่ำ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
12291การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นางสาวอนุสรา เปลื้องกลาง
2.นางสาวญาณี เพ็ชรฟู
1.นายนนทพัทธ์ นะหุตานนท์
2.นางสาวณัฐนันท์ ลือชา
3.นายนพรัตน์ นาคมี
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
13291การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นายณัฐวุฒิ เสริมศรีพงษ์
2.นางสุภาพร คันศร
1.นายปุณณวิชญ์ เดชอินทร์
2.นางสาวสุพิชชา แจ่มแสง
3.นางสาวศิริวรรณ ดินแดง
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
14291การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นางธันยาภรณ์ พรหมสูงยาง
2.นางสมคิด แป้นห้วย
1.นางสาววิลาสินี จูเปีย
2.นางสาวสุชัญญา มหาสุวรรณ์
3.นายสรยุทธ สุขหนู
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
15291การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นางสาวกรองกาญจน์ ขวัญไกรศิริ
2.นางนภาพันธ์ พลหาร
1.นางสาวชภาภรณ์ สารต๊ะวงศ์
2.นายกรวิชญ์ คงวราคม
3.นางสาวณฐพร นุชนารถ
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
16291การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นายวุฒิวัฒน์ อิ่มเพ็ง
2.นางพัชรา เลิศวรกิจสกุล
1.นายรชต ชาญสาริการ
2.นางสาวขวัญจิรา กองวงค์
3.นางสาวพลอยชมพู ขันติวงษ์
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
17291การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นายประพัฒน์พงษ์ แก้วอาสา
1.นายวิริยะ โพธา
2.นางสาวศุภาพิชญ์ เบื้องสุวรรณ์
3.นายทัศนัย ไทยขำ
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
18291การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นางพิศมัย รัตนศิลปพงศ์
2.นายวิรุฬห์ สิทธิเขตกรณ์
3.นางณัฏฐิรา นันทวัน ณ อยุธยา
1.นางสาวนพมาศ คล้ายบุรี
2.นายณัฐวัฒน์ สุขพ่วง
3.นายสรศักดิ์ เมฆแสน
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
19291การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นายเฉลิมพล บุษบรรณ์
1.นางสาวอัยลดา คำดีวัน
2.นายชัยชนะ ชี่นใจ
3.นายอัครพล หมุนแพง
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
20291การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นางสาวมนฐ์ญภัทร ศิริวัฒพงศ์
2.นางจิดาภา ทิพยเกษร
1.นางสาวสาวิตรี แก้วนอก
2.นางสาวพิจิตรา มหาชัย
3.นางสาวณัทภัค กูลการขาย
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
21291การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นางสาวพิมลพรรณ พงษ์โสภณ
2.นางสาวกุลชญา เหล่าแช่ม
1.นายคมสันต์ เขียวสนั่น
2.นายทนงศักดิ์ อิ่มกมล
3.นางสาววรินทร์ประภา กีตา
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา