# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1292การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.31.นางวรรณภา ชื่นนอก
2.นางสาวชฎาพร รักสัตย์
1.เด็กหญิงศิริลักษณ์ ลำดวน
2.เด็กหญิงเกวลิน ภาโส
3.เด็กหญิงทัศณา สันศรี
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
2292การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.31.นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น
2.นางสาวปัฐมาวดี แดงสิงห์
1.เด็กหญิงวิรากร คันศร
2.เด็กหญิงชัญญานุช ทองมาก
3.เด็กหญิงมัชฌิเม ติบจันทร์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
3292การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.31.นางสาวปรารถนา วะระชีวะ
2.นางสาวกนกวรรณ รอดไผ่
1.เด็กหญิงชนากานต์ ทับทอง
2.เด็กหญิงนันทนา คงเพียร
3.เด็กหญิงวรัญญา บุญยัง
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
4292การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.31.นางน้ำฝน ยิ้มจำรัส
2.นางสุนิสา กมลมาลย์
1.เด็กหญิงนฤมล กรรณเจียกจร
2.เด็กหญิงสาวินี ผ่อนยา
3.เด็กหญิงวิไลวรรณ บางประเสริฐ
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
5292การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.31.นางสาวรัชนีวรรณ นาคศิริ
2.นางพิศมัย กุลเกตุ
1.เด็กหญิงกุลฑีรา ไม้สนธิ์
2.เด็กหญิงศุภสุตา นิลเพ็ชร์
3.เด็กหญิงพิรกานต์ สองสี
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
6292การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.31.นางสาวแสงระวี ตรีวิเชียร
2.นางดุสิตา แข่งเพ็ญแข
1.เด็กหญิงวิภวานี ศรีสด
2.เด็กหญิงมนัสวี ด้วงรักษา
3.เด็กหญิงวลัยเสถียร สัตย์ธรรม
โรงเรียนลานสักวิทยา
7292การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.31.นางสาวสุนันทา แสงแก้ว
2.นางสาวสุริฉาย มากสิน
1.เด็กหญิงวริศรา อยู่เจริญ
2.เด็กหญิงกมลยุพา รักเกียรติ
3.เด็กชายพิพัฒน์ คุณาวัตร
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
8292การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.31.นางสาวธิติมา ชูสอนสาย
2.นางสาวปิยะพร พิมพ์พิพัฒน์
1.เด็กชายกฤตภาส ตุริยาภรณ์
2.เด็กหญิงปภัชญา พรศิรชัย
3.เด็กหญิงวรพิชชา ไกรสิทธิพาณิชย์
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
9292การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.31.นายอนุชา ตู้แก้ว
2.นางสาวดาลิลาร์ สืบสายทองดีแท้
1.เด็กหญิงนภัสกร บรรทัพ
2.เด็กหญิงอรจิรา ดวงจิตร
3.เด็กหญิงอักษราภัค ทองไทย
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม