# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1293การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.61.นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น
2.นางสาวปัฐมาวดี แดงสิงห์
1.นางสาวนฤมล รักเขตรการ
2.นางสาวณัฐนพิน รักบ้านเพิง
3.นางสาวพีรยา เจนเจตวิทย์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
2293การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.61.นางสาวกนกวรรณ รอดไผ่
2.นางสาวเปรมฤดี สมัครการไถ
1.นางสาวธัญชนก เริงเขตรการ
2.นายกนกพล โต๊ะงาม
3.นางสาวขวัญลดา แสงแก้ว
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
3293การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.61.นางดุสิตา แข่งเพ็ญแข
2.นางสาวอโนชา ว่องเกษกิจ
1.นายกิตมงคล สีแดง
2.นางสาวรัตนาภรณ์ พวงคุต
3.นางสาวเกศสุดา พูลเพิ่ม
โรงเรียนลานสักวิทยา
4293การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.61.นางสาวรัชนีวรรณ นาคศิริ
2.นางพิศมัย กุลเกตุ
1.นางสาวกัญญารัตน์ ฟักอ่อน
2.นางสาวพิยะดา มธุรส
3.นางสาววริศรา สัจจานนท์
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
5293การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.61.นางชนิดาภา ม่วงมี
2.นายณรงค์ อินทร์นา
1.นางสาวธุวพร ไตรเนตร
2.นางสาวภนัฐศิญา ทาเอื้อ
3.นางสาวจุฑามาศ อินทร์ฉาย
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
6293การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.61.นายชัยเรศน์ ฉลาดธัญญกิจ
2.นางสาวภัทราภรณ์ เจริญศิลป์
1.นางสาวภัคจิรา นิลประยูร
2.นางสาวเพียงดาว ฉลาดธัญญกิจ
3.นายกรวิชญ์ คงวราคม
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
7293การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.61.นายปิยะภณ ป้อมคำ
1.นางสาวมนัสนันท์ ปัญญานันท์
2.นางสาวอรวรา บัวทอง
3.นางสาวพรทิพย์ พลปัญกาศ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
8293การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.61.นางสายร่ม อินสว่าง
2.นางฉันทนาพร แสงสุทธิเศรษฐ์
1.นางสาวรุจีรัฒน์ บริสุทธิ์
2.นางสาวสิริวิมล สมานมิตร
3.นางสาวชวิศา มนปราณีต
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
9293การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.61.นางสาวปรียา สร้อยระย้าแก้ว
2.นางสาวสุภาวรรณ ฉลาดธัญกิจ
1.นางสาวสุชานันท์ สิทธิ์อิน
2.นางสาวดารารัตน์ จักรแก้ว
3.นางสาวอารียา แสงห้าว
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม