# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1294การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.31.นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น
2.นางสาวปัฐมาวดี แดงสิงห์
1.เด็กชายวริทธินันท์ ชิวชวด
2.เด็กชายเศรษฐวิทย์ อินทรชัย
3.เด็กชายณัฐพล เก่งเขตรวิทย์​
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
2294การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.31.นายธีระ เสนมา
2.นางสาวพรพรรณ ว่องวิการณ์
1.เด็กชายเหนือสกุล โคตรพัฒน์
2.เด็กชายภูริพัฒน์ สังข์วงศ์
3.เด็กชายธนวัฒน์ สุพรรณวิรัตน์
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
3294การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.31.นางสาวรัชนีวรรณ นาคศิริ
2.นางพิศมัย กุลเกตุ
1.เด็กชายประกาศิต นาคสูตร
2.เด็กชายทวีศักดิ์ วิทยารัตน์
3.เด็กชายพงศธร กมุธากรณ์
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
4294การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.31.นางสาวแสงทอง ศิริรัตน์
2.นางสาวชณิดาภา เหล่าแช่ม
1.เด็กหญิงธารารัตน์ พูลเพียร
2.เด็กหญิงกนกพร ทาทำนุก
3.เด็กหญิงนฤมล ไทยทำ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
5294การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.31.ว่าที่ ร.ต.ชาลี เลินไธสง
2.นายเดชณรงค์ มาบัว
1.เด็กชายรัฐพล เพ็งอุ่น
2.เด็กชายวิทวัส ขามาลา
3.เด็กชายณัฐวุฒิ ขุนณรงค์
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
6294การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.31.นางสุมารี ประพัฒน์โพธิ์
2.นางสาวแสงเดือน คลองแห้ง
1.ด.ญ.วริศรา พานทอง
2.ด.ญ.ณัฏฐา ทัศนิจ
3.ด.ช.ณภัทร จันทร์ต๊ะตือ
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา