# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1295การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.61.นางสาวชไมพร วิเชียรรัตน์
1.นางสาวบัณฑิตา ธิระการ
2.นางสาววิไลวรรณ์ วิเชียรสาร
3.นางสาวกาญจนาณัฐ จันทร์เอี่ยม
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
2295การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.61.นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น
2.นางสาวปัฐมาวดี แดงสิงห์
1.นางสาวลักษณารีย์ กลิ่นจันทร์
2.นางสาววาศินี โคมทอง
3.นายธนดล เข็มทอง
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
3295การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.61.นายธีระ เสนมา
2.นางสาวพรพรรณ ว่องวิการณ์
1.นายอุดมศักดิ์ แรงเขตการ
2.นายจิราวัฒน์ จ้อยนิล
3.นายชิษณุพงษ์ โฉมศรี
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
4295การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.61.นางสาวขวัญเรือน เสวกวรรณ์
2.นางสาวพิกุล คำยิ่ง
1.นางสาววิการดา สร้อยมาลุน
2.นางสาวมุกมณี รักษาจันทร์
3.นางสาวภัชราพร แก้วหนองยาง
โรงเรียนลานสักวิทยา
5295การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.61.นางชนิดาภา ม่วงมี
2.นายสุทธิ สีทอง
1.นางสาวอมรรัตน์ เอี่ยมสมร
2.นางสาววรัญญา คงกะพันธ์
3.นายณัฐวุฒิ ดีสี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
6295การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.61.นางสาวกัญญารัตน์ วัดสิงห์
1.นางสาวดวงฤดี มั่นคง
2.นายธีรภัทร ปัจฉิม
3.นางสาวปวีณ์ธิดา อยู่สิงห์
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
7295การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.61.นายมงคล ทองอ่อน
2.นางสาวจตุพร อุยตระกูล
1.นางสาวกนกวรรณ เรื่อศรีจันทร์
2.นางสาวชณิตนันท์ พรามพิลา
3.นางสาวจารุรัช ส่งเสริมภักดี
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
8295การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.61.นางภัทราภรณ์ พูนวัฒนานุกูล
2.นายนัทธพงศ์ ปันต๊ะรังษี
1.นางสาวรุจิรา วงษ์พา
2.นายปิยะ มัชบัณฑิต
3.นายวิทวัส แกมชัยภูมิ
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
9295การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.61.นายปุณรัตน์ จันแรง
2.ว่าที่ ร.ต. ชาลี เลินไธสง
1.นายประณัฐวุฒิ ศรีเดช
2.นายพีรพัฒน์ สุวรรณา
3.นายปิยวัฒน์ บุญเยี่ยม
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา