# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1296การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.31.นางสาวณัฐวดี ไวกสิกรณ์
2.นางสาวจุฬาลักษณ์ ทิศเป็ง
1.เด็กหญิงทวินันท์ แน่นหนา
2.เด็กหญิงธิติมา ศรีจันทร์
3.เด็กหญิงพิณทอง ชูชวด
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
2296การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.31.นางสาวปัฐมาวดี แดงสิงห์
2.นางสาวรัตนา ยงเยื้องพันธุ์
1.เด็กหญิงปารียา กอบทอง
2.เด็กหญิงจิดาภา ธานีตระกูล
3.เด็กหญิงอานัท อาทร
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
3296การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.31.นางสาวจิราวรรณ อินอ่อน
2.นายอภิวัฒน์ อังกาบ
1.เด็กหญิงศศิพิมพ์ บุญรัตน์
2.เด็กหญิงนภัสสร อ่ำจุ้ย
3.เด็กหญิงโชติกา อุปสาร
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
4296การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.31.นางสุนิสา กมลมาลย์
2.นางน้ำฝน ยิ้มจำรัส
1.เด็กหญิงสาระวารี คงประเสริฐ
2.เด็กหญิงณัฐชาพร คงไทย
3.เด็กหญิงรัตนาวลี จันทร์ฉาย
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
5296การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.31.นางสาวแสงระวี ตรีวิเชียร
2.นางสาวดุสิตา แข่งเพ็ญแข
1.เด็กชายพรายเพชร มีโพธิ์
2.เด็กหญิงเขมิสรา รัตน์ไธสง
3.เด็กหญิงอาริสา นิลทัพ
โรงเรียนลานสักวิทยา
6296การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.31.นางสาวสุนันทา แสงแก้ว
2.นางสาวสุริฉาย มากสิน
1.เด็กชายธนากร หล่อเงิน
2.เด็กหญิงมณฑิรา รัตนวรรณ
3.เด็กหญิงสุรัสวดี พลเมือง
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
7296การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.31.นางพัชรา เลิศวรกิจสกุล
2.นางสาวอชิรญา ปาจิตร์
1.เด็กหญิงมินตรา กมลมาลย์
2.เด็กหญิงชรินทิพย์ ขำอิง
3.เด็กหญิงปริณดา ไตรยง
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
8296การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.31.นางสาวบุญศรี ชริตภิรัต
2.นางวาสนา ปภาตา
1.เด็กหญิงกัญญาณัฐ พันธุ์เขียน
2.เด็กหญิงกนกวรรณ บิณฑวิหค
3.เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หาญสาริกิจ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา